วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565
เวลา 9.30 – 12.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom ID: 327 909 7604 รหัสห้อง: 506566


โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อนำเสนอและชี้แจงรายละเอียดโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565-2566
2. เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565-2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศรัญญา ไชยนาม
โทร. 098 515 7750
อีเมล: dr.smartgrid@gmail.com