การตอบสนองด้านโหลดจากอดีตถึงปัจจุบัน
Demand Response หรือ DR คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไร และการทำงานของ DR เป็นอย่างไร?
ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และประชาชนจะได้รับจากการนำระบบ Demand Response มาใช้งาน

โครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี2565-2566

โครงการพัฒนาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ

About Demand Response : DR

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงการใช้ไฟฟ้าโดยภาคอุปสงค์ (Demand Resource) ไปจากรูปแบบการใช้ไฟฟ้าปกติ เพื่อตอบสนองต่อค่าไฟฟ้า (Electricity Price) ที่เปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า (Marginal Cost) ขณะนั้น หรือเพื่อตอบสนองต่อเงินสนับสนุนพิเศษ (Incentive Payment) ที่ถูกกำหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ชักจูงให้เกิดการลดใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้นทุนของระบบมีค่าสูง หรือในช่วงที่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงของ ระบบไฟฟ้า Demand Response เป็นมาตรการสำหรับฝั่งผู้ใช้ไฟฟ้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใช้ไฟฟ้า เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting System) ระบบทำความเย็นและระบายอากาศ (Chiller and Ventilation) ไปจนถึงการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองของผู้ใช้ไฟ อย่างไรก็ดี มาตรการ Demand Response นั้นเป็นมาตรการสำหรับบางช่วงเวลา ซึ่งจะแตกต่างจากมาตรการประหยัดพลังงาน (Energy Efficiency) ที่ให้ ความสำคัญกับการลดการใช้ไฟฟ้าทุกช่วงเวลา

ประกาศ

ขอเชิญชวน….เข้าร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565-2566 ปิดรับลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 2565

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 9.30 - ...

ขอเชิญชวน….เข้าร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565-2566 ปิดรับลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 2565 #2

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 9.30 - ...

ข่าวความเคลื่อนไหว

สนพ. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมและ ส่งเสริมการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto DR)

วันที่ (12 ม.ค. 2567) นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่...

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ.2562

erc_Logo_2014

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.)

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02 612-1555
02 612-1384