ติดต่อเรา

eppo

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.)

กระทรวงพลังงาน

ที่อยู่

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เว็บไซต์

dr.thai-smartgrid.com

โทรศัพท์

02-612-1555

โทรสาร

02-612-1384

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ.2562

erc_Logo_2014

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.)

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02 612-1555
02 612-1384