ผู้เขียน: TTD admin

สนพ. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมและ ส่งเสริมการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto DR)

วันที่ (12 ม.ค. 2567) นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่...

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ.2562

erc_Logo_2014

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.)

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02 612-1555
02 612-1384