ขอเชิญเชิญ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 3 4 และ 5 เข้าร่วมโครงการนำร่องฯ ในระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม ปี 2566

โดยมีวัตถุประสงค์
1. ทดสอบการสั่งการ DR โดยใช้โปรแกรมการตอบสนองด้านโหลดในรูปแบบ Firm (Commit Capacity DR Program)

โดยผู้ที่สนใจสามารถทำการ Scan QR Code ภายในภาพ โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 7 ตุลาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย หรือ ทำการ Scan QR Code ภายในภาพ