เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. เป็นประธานงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565-2566 (โครงการฯ) และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยการดำเนินโครงการฯ เป็นความร่วมมือกันระหว่าง 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย สนพ. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นช่วงของการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ และปี พ.ศ. 2566 เป็นช่วงของการสั่งเรียกมาตรการ DR ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินโครงการฯ แล้วเสร็จ

รูปภาพบรรยากาศ