อัตราค่าตอบแทน DR ในระดับค้าปลีกของผู้เข้าร่วมโครงการนำร่องฯ สำหรับโปรแกรมช่วงเวลา 13.30-16.30 น. (Afternoon) และช่วงเวลา 19.30-22.30 น. (Evening) ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่

  1. ค่าความพร้อมในการลดการใช้ไฟฟ้า (Availability Payment: AP) อัตรา 44.5692 บาท/kW/เดือน
  2. ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้ (Energy Payment: EP) จะมีความแตกต่างกันตามเดือนที่เรียกลด การใช้ไฟฟ้า ได้แก่
    • อัตราค่า EP1 เท่ากับ 2.5581 บาท/หน่วย ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนตุลาคม 2566 ระยะเวลารวม 8 เดือน
    • อัตราค่า EP2 เท่ากับ 1.2790 บาท/หน่วย ในช่วงเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ พฤศจิกายน และธันวาคม 2566 ระยะเวลารวม 4 เดือน

เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน

  • จ่ายผลตอบแทนเต็มตามสัญญา ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมมาตรการมีความสามารถการปรับลดพลังงานไฟฟ้าจริง (Performance Rate) เฉลี่ยรวมทั้ง 3 ครั้งในแต่ละเดือน มีค่าตั้งแต่ 90% ขึ้นไป เทียบกับสัญญาที่ระบุไว้ ผู้เข้าร่วมมาตรการจะได้รับผลตอบแทนค่า AP เต็มจำนวนตามที่ระบุไว้ในสัญญา และผลตอบแทนค่า EP เท่ากับปริมาณพลังงานไฟฟ้าจริงที่สามารถลดลงได้ โดยผลตอบแทน EP ที่ได้รับจะต้องไม่เกินที่ระบุไว้ในสัญญา
  • จ่ายผลตอบแทนไม่เต็มตามสัญญา ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมมาตรการมีความสามารถการปรับ ลดพลังงานไฟฟ้าจริง (Performance Rate) เฉลี่ยรวมทั้ง 3 ครั้งในแต่ละเดือน มีค่าน้อยกว่า 90% ของสัญญาที่ระบุไว้ ผู้เข้าร่วมมาตรการจะได้รับผลตอบแทนค่า AP ตามสัดส่วน Performance Ratio และผลตอบแทนค่า EP เท่ากับผลการปรับลดพลังงานไฟฟ้าจริง
  • ภายใต้โครงการนำร่องฯ จะไม่คิดบทปรับ/ลงโทษ (Penalty)

ทั้งนี้ จากอัตราค่าตอบแทนและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน DR จะส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุดกว่า 700,000 บาท ต่อ 1 เมกะวัตต์/โปรแกรม