มีเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้าได้รวม 65 เมกะวัตต์ โดยกำหนดช่วงเวลาที่จะเรียกให้ลดการใช้ไฟฟ้า 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วง 13.30 – 16.30 น. และ 19.30 – 22.30 น.

การรับสมัครจำแนกตามพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ได้แก่

 • พื้นที่ฯ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 74 จังหวัด : รับสมัคร 44.5 เมกะวัตต์ ต่อโปรแกรม
 • พื้นที่ฯ ของ กฟภ. เฉพาะเกาะสมุย : รับสมัคร 1 เมกะวัตต์ ต่อโปรแกรม
 • พื้นที่ฯ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) : รับสมัคร 19.5 เมกะวัตต์ ต่อโปรแกรม

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ใช้ไฟฟ้าที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ (DR Participant)

 • DR Participant ต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้ากับ กฟภ./กฟน.
 • ต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้
  • ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง
  • ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่
  • ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง
 • สามารถปรับลดการใช้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย (Nega-watt) ได้ไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ ต่อการร้องขอ ให้ลดการใช้ไฟฟ้า 1 ครั้ง โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ชั่วโมงต่อครั้ง
 • ต้องไม่ใช่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ (Interruptible Tariff) หรือประเภทไฟฟ้าสำรอง (Standby Rate)
 • ต้องไม่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล/ใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า ในช่วงเวลาที่มีการร้องขอให้ลดการใช้ไฟฟ้า

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565
ผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง สมัครได้ทาง https://www.mea.or.th/profile/3467
และผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมัครได้ทาง https://www.pea.co.th/drpilot