แนวทางการพัฒนาอปุกรณ์ไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการการใช้พลังงาน (EMS)
ให้สามารถรองรับการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR)

การพัฒนาอปุกรณ์ไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการการใช้พลังงาน (EMS) ให้สามารถรองรับการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR) มี 2 แนวทาง ดังนี้

1) การพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบจัดการพลังงาน (EMS) สำหรับกลุ่มผู้ผลิตฯ (Manufacture/ Supplier) ในรูปแบบ Cloud Service ที่มีการเชื่อมต่อระบบสื่อสารและสั่งการข้อมูลบนมาตรฐาน OpenADR 2.0b กับผู้ให้บริการระบบไฟฟ้า โดยรูปแบบการให้บริการ Cloud Serviceต้องสามารถติตต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบจัดการพลังงาน (EMS) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

  • รูปแบบ Cloud/EMS Model ที่สามารถรองรับการสั่งการ DR โดยตรงจากผู้ให้บริการระบบไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • รูปแบบ Gateway Model ที่เป็นตัวกลางเพื่อช่วยให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่รองรับการสั่งการ DR จากผู้ให้บริการระบบไฟฟ้า สามารถตอบสนองต่อการสั่งการฯ ได้
  • 2) การพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้รองรับการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR) ด้านการปรับลดการใช้พลังงานไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

  • การพัฒนาความสามารถของอุปกรณ์ไฟฟ้าเดิม (Add-on components) ที่ไม่รองรับ การสั่งการฯ ผ่านฟังก์ชัน Auto DR ให้สามารถตอบสนองการสั่งการจากผู้ให้บริการระบบไฟฟ้าได้
  • การพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่ (Built-in components) ให้รองรับการตอบสนองการสั่งการฯ ผ่านฟังก์ชัน Auto DR ได้