มาตรฐานการตอบสนองด้านโหลดในระดับผู้ใช้ไฟฟ้า (Customer Level) นั้นสามารถทำให้เกิดการเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างผู้ควบคุมระดับบน และผู้ใช้งานหรืออุปกรณ์ระดับล่าง โดยในปัจจุบันมาตรฐานโปรโตคอลที่มีโอกาสใช้งานร่วมกับการตอบสนองด้านโหลดสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ ดังนี้

1) มาตรฐานการสื่อสารในระดับระบบบริหารจัดการการใช้พลังงาน (EMS Level)

• BACNET

เป็นมาตรฐานโปรโตคอลที่เกิดขึ้นโดยสหรัฐอเมริกา เพื่อรองรับการระบบบริหารจัดการภายในอาคาร (BEMS) และทำให้เกิดการควบคุมระบบและอุปกรณ์ที่อยู่ภายในอาคารทั้งหมด

• OpenADR

เป็นมาตรฐานโปรโตคอลที่เกิดโดยประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อรองรับการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติโดยตรง ซึ่งครอบคลุมทั้งระบบและอุปกรณ์ควบคุมที่หลากหลาย

• Echonet Lite

เป็นมาตรฐานโปรโตคอลที่เกิดขึ้นโดยญี่ปุ่น เพื่อรองรับการใช้งานในระดับระบบริหารจัดการภายในบ้านอยู่อาศัย (HEMS) เพื่อทำให้เกิดการควบคุมระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านอยู่อาศัยประเภทต่าง ๆ

2) มาตรฐานการสื่อสารตรงไปยังอุปกรณ์ (Device Level)

• CTA-2045

เป็นมาตรฐานโปรโตคอลรองรับการตอบสนองด้านโหลดโดยตรงสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานสูงโดยสามารถทำงานร่วมกับโปรโตคอลและรูปแบบการสื่อสารมาตรฐานอื่น ๆ ได้หลากหลาย

• AS/NZS 4755

เป็นมาตรฐานโปรโตคอลด้านการตอบสนองด้านโหลกของประเทศออสเตรเลีย โดยสามารถรับคำสั่งจากผู้ให้บริการไฟฟ้าโดยตรง ทำให้มีค่าใช้จ่ายต่ำและมีโหมดการทำงานไม่ซับซ้อน

• IEEE 2030.5

เป็นมาตรฐานโปรโตคอลที่ทำงานอยู่บน TCP/IP ทำให้มีความยืดหยุ่นในการสื่อสารสูง โดยปัจจุบันเป็นโปรโตคอลบังคับภายใต้ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของรัฐแคลิเฟอร์เนีย (CA Rule 21)

• PAS 1878/1879

เป็นมาตรฐานโปรโตคอลของสหราชอาณาจักรซึ่งมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ทางไฟฟ้าของยุโรป (CENELEC) ซึ่งเปิดโอกาสกว้างสำหรับอุปกรณ์ใด ๆ ที่สามารถทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์เชิงพลังงานอัจฉริยะ (Energy Smart Appliance)

• OCPP

เป็นมาตรฐานโปโตคอลการสื่อสารระหว่างสถานีชาร์จ (Charging Point, CP) และระบบบริหารจัดการสถานีชาร์จ (Central System, CM) โดยปัจจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลายและเป็นมาตรฐานที่มีบทบาทต่อยานยนต์ไฟฟ้าอย่างมาก