อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการพลังงานที่มีศักยภาพและมีความพร้อมสำหรับการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติในประเทศไทย สามารถแบ่งระยะการพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้