ผู้เขียน: TTD admin

ขอเชิญชวน….เข้าร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565-2566 ปิดรับลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 2565 #2

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 9.30 - ...

ขอเชิญชวน….เข้าร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565-2566 ปิดรับลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 2565

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 9.30 - ...

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ.2562

erc_Logo_2014

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.)

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02 612-1555
02 612-1384