วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564

เวลา 09.00-12.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น Zoom ID : 327 909 7604

โดยมีวัตถุประสงค์

1.เพื่อนำเสนอผลการศึกษาการออกแบบรายละเอียดและโปรแกรม DR รวมถึงพัฒนาแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลธุรกิจ DR

2.เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนที่สนใจ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำ/ปรับปรุงผลการศึกษาต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวสุนิศา คงนาค

โทร. 098 515 7750

อีเมล dr.smartgrid@gmail.com