การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะดำเนินการทดสอบร้องขอให้ DR Participant ดำเนินการลดการใช้ไฟฟ้า (Performance Test) เพื่อนำผลการทดสอบมาใช้พิจารณาค่ากำลังไฟฟ้าเสนอลดที่เหมาะสม

แนวทางการพิจารณาค่ากำลังไฟฟ้าเสนอลดที่เหมาะสม ได้แก่

  • ในกรณีที่ผลการทดสอบฯ อยู่ในระดับมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 ของกำลังไฟฟ้าเสนอลด ที่แจ้งในใบสมัคร ให้ถือว่าค่ากำลังไฟฟ้าเสนอลดที่เหมาะสมเท่ากับค่ากำลังไฟฟ้าเสนอลด ที่ระบุในใบสมัคร
  • ในกรณีที่ผลการทดสอบฯ อยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำลังไฟฟ้าเสนอลดที่แจ้งในใบสมัคร ให้ถือว่าค่ากำลังไฟฟ้าเสนอลดที่เหมาะสมเท่ากับค่ากำลังไฟฟ้าที่ลดได้ในช่วง Performance Test

ในกรณีผลการพิจารณากำลังไฟฟ้าเสนอลดที่เหมาะสม แล้วพบว่าค่ากำลังไฟฟ้าเสนอลดถูกปรับปรุงจนต่ำกว่า 50 กิโลวัตต์ ให้ถือว่า DR Participant ดังกล่าวไม่ผ่านคุณสมบัติ

กรณีมีผลรวมของกำลังไฟฟ้าเสนอลดที่เหมาะสม เกินกว่าเป้าหมายการรับสมัครในแต่ละพื้นที่ จะคัดเลือก DR Participant ตามลำดับก่อนหลังของการสมัครเข้าร่วมโครงการ (First Come, First Served) โดยยึดวันและเวลาที่ได้รับใบสมัครที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์