การตอบสนองด้านโหลดมีหลายรูปแบบ ดังนั้น บริบทและบทบาทของการตอบสนองด้านโหลดนั้นมิได้จำกัดอยู่เฉพาะแค่การประหยัดพลังงานเท่านั้น การตอบสนองด้านโหลดบางประเภทอาจจะนำไปสู่การใช้ไฟฟ้าในภาพรวมในปริมาณที่เท่าเดิม หรือแม้กระทั่งเป็นการเพิ่มการใช้ไฟฟ้าขึ้นในบางช่วงเวลา

1.  การดำเนินการตอบสนองด้านโหลดแบบตัดลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak Clipping) คือ การลดค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดโดยการงดหรือลดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ค่าความต้องการไฟฟ้าของประเทศขึ้นสูงสุด

2.  การดำเนินการตอบสนองด้านโหลดแบบเพิ่มความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ (Valley Filling) คือ การเพิ่มปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาพรวมในช่วงเวลาที่มีการผลิตไฟฟ้าในปริมาณที่มากกว่าความต้องการไฟฟ้าหรือมีการผลิตไฟฟ้าส่วนเกิน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการตอบสนองด้านโหลด ไม่จำเป็นจะต้องเป็นการลดการใช้พลังงานเพียงอย่างเดียว ซึ่งในกรณีของ Valley Filling นั้นปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาพรวมจะเพิ่มขึ้น

3.  การดำเนินการตอบสนองด้านโหลดแบบปรับเลื่อนการใช้ไฟฟ้า (Load Shifting) คือ การลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในบางช่วงเวลา โดยการปรับเลื่อนการใช้งานโหลดทางไฟฟ้าจากช่วงเวลาหนึ่งไปยังอีกช่วงเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้เป็นการลดหรืองดการใช้ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว