ขั้นตอนการสั่งการ Demand Response มีหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1) ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติ (National Control Center : NCC)
NCC มีหน้าที่วางแผนและสั่งการการผลิตไฟฟ้าอีกทั้งยังรวมถึงการดำเนินการด้านการตอบสนองตามช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อบริหารจัดการให้เกิดสมดุลย์ระหว่างความต้องการไฟฟ้า (Demand Side) และกำลังการผลิตไฟฟ้า (Supply Side)

2) ศูนย์สั่งการการดำเนินการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response Control Center : DRCC)
DRCC จะทำหน้าที่รับคำสั่งการดำเนินการด้านการตอบสนองด้านโหลดจาก NCC โดยตรงก่อนจะ นำคำสั่งดังกล่าวมาบริหารจัดการและสั่งการต่อไปยังผู้รวบรวมโหลด หรือ Load Aggregator (LA)

3) ผู้รวบรวมโหลด (Load Aggregator : LA)
ทำหน้าที่รวบรวมความสามารถของการตอบสนองด้านโหลดจากผู้ใช้ไฟฟ้าให้ได้ครบปริมาณตามคำสั่งจากศูนย์ DRCC ซึ่งผู้รวบรวมโหลดนั้นจะเป็นรูปแบบธุรกิจหนึ่งที่จะเข้ามาเป็นตัวกลางเพื่อก่อให้เกิดความมีส่วนร่วม ระหว่างภาคการไฟฟ้าและภาคผู้ใช้ไฟฟ้า

4) ผู้เข้าร่วมการตอบสนองด้านโหลด (DR Resource)
ผู้เข้าร่วมการตอบการตอบสนองด้านโหลด ก็คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป ทั้งในระดับที่อยู่อาศัย (Residential) และระดับอาคารและโรงงาน (Commercial & Industry) ที่มีความสนใจต่อการ เข้าร่วมการตอบสนองด้านโหลด โดยผู้ใช้ไฟฟ้านอกจากจะได้รับผลประหยัดทางด้านค่าไฟฟ้าแล้ว ก็ยังได้รับผลตอบแทน (Incentive) จากผู้รวบรวมโหลดซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของเงินหรือเครดิตต่างๆ จากการงดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่เกิดการร้องขอการตอบสนองด้านโหลดอีกด้วย