โปรแกรมการรับซื้อ DR  ในระดับค้าปลีก (Retail DR) ระหว่างผู้รวบรวมโหลด (LA) กับผู้เข้าร่วมมาตรการฯ (DR Participant) ในระยะนำร่องที่สอดคล้องกับในระดับค้าส่ง (Wholesale DR) จะเรียกว่า “Capacity DR Program” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างสมดุลระหว่างการผลิตไฟฟ้า (Supply) และการใช้ไฟฟ้า (Demand) ในการวางแผนล่วงหน้า 1 วัน (Day-ahead Planning) โดยกำหนดเวลาแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเวลา 17.00 น. ของวันก่อนดำเนินมาตรการ มีเงื่อนไขการเรียกใช้งาน         ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน 3 ครั้งต่อเดือน ระยะเวลา 3 ชั่วโมงต่อครั้ง ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 โปรแกรมย่อยตามช่วงเวลาการเรียกใช้งาน ประกอบด้วย (1) ช่วงเวลา 13.30 – 16.30 น. (ช่วงบ่าย) และ (2) 19.30 – 22.30 น. (ช่วงค่ำ) ทั้งนี้ ในการจ่ายผลตอบแทนจะประกอบด้วยค่าความพร้อมในการลดการใช้ไฟฟ้า (ค่า AP) และค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้ (ค่า EP) โดยจะมีการประเมิน Base line จากการคำนวณการใช้ไฟฟ้า 10 วันย้อนหลัง