โปรแกรม Demand Response ที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในปัจจุบันที่สามารถดำเนินการได้แบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-auto DR) ตามแผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น สำหรับระดับการซื้อขาย DR แบบค้าส่ง (Wholesale DR) ระหว่างศูนย์สั่งการการตอบสนองด้านโหลด (DRCC) ภายใต้ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติ (NCC) กับผู้รวบรวมโหลด (Load Aggregator) ประกอบด้วย 2 โปรแกรม ดังนี้  

  • โปรแกรม DR ประเภท Peak Capacity Demand Response Program ซึ่งเป็นโปรแกรม DR แบบล่วงหน้า 1 วัน (Day-ahead Demand Response Program) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตไฟฟ้าโดยสามารถนำโปรแกรม DR แบบ Peak Capacity Demand Response Program ไปทดแทนโรงไฟฟ้าที่เดินช่วงความต้องการโรงไฟฟ้าสูงสุด (Peak) เป็นโปรแกรมที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมสามารถแข่งกันเสนอราคาและปริมาณกำลังไฟฟ้าที่สามารถลดได้ 1 วันล่วงหน้าก่อนที่จะมีการเรียกใช้งานจริง โดยการสื่อสารและการแจ้งเตือนเหตุการณ์จะถูกจัดให้มีขึ้นก่อนเวลา 17.00 น.
  • โปรแกรม DR ประเภท Emergency Demand Response Program ซึ่งเป็นโปรแกรม DR แบบภายในวัน (Day-of Demand Response Program) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความมั่นคงในระบบไฟฟ้า โดยสามารถนำโปรแกรม DR แบบ Emergency Program ไปทดแทนโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องในช่วงภาวะการเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น การเกิดเหตุขัดข้องของโรงไฟฟ้า หรือ สายส่ง  หรือ การเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากเหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะทำให้กำลังผลิตสำรองในระบบต่ำ และอาจจะส่งผลต่อการเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง โดยโปรแกรม DR ด้าน Emergency Program จะถูกเรียกใช้ภายในวันที่เกิดเหตุการณ์โดยการสื่อสารและการแจ้งเตือนเหตุการณ์จะถูกจัดให้มีขึ้นอย่างน้อย 4 ชั่วโมงล่วงหน้า

หมายเหตุ : ในระยะนำร่องจะมีการประกาศรับซื้อตามปริมาณและราคาที่กำหนด