การดำเนินการตอบสนองด้านโหลดเป็นหนึ่งในทางเลือกที่สำคัญในการเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และมีบทบาทสำคัญต่อทั้งการวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว (Power development planning) และการบริหารจัดการในการเดินระบบไฟฟ้าในระยะสั้น (System operation) จะเห็นได้ว่า โปรแกรมของการดำเนินการตอบสนองด้านโหลดทั้งในรูปแบบของ Price-based demand response และ Incentive-based demand response ต่างมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา ตั้งแต่การวางแผนกำลังผลิตไฟฟ้าในระดับปี (Year system planning) การกำหนดตารางการทำงานล่วงหน้าระดับเดือน (Month operational planning) และระดับวัน (Day ahead) รวมถึงการสั่งเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในช่วงระหว่างวัน (Day-of economic dispatch) รวมถึงการปรับสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานไฟฟ้าในระดับนาที ทางเลือกที่หลากหลายดังกล่าวทำให้การดำเนินการตอบสนองด้านโหลด มีส่วนสำคัญต่อการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ความหลากหลายของการนำการดำเนินการตอบสนองด้านโหลดมาใช้นั้น ขึ้นอยู่กับการออกแบบโครงสร้างตลาดและโครงสร้างกิจการไฟฟ้าซึ่งมีความหลากหลายและมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน