เกี่ยวกับ DR

ABOUT

Demand Response

การตอบสนองด้านโหลด (Demand Response)

โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน  

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงการใช้ไฟฟ้าโดยภาคอุปสงค์ (Demand Resource) ไปจากรูปแบบการใช้ไฟฟ้าปกติ เพื่อตอบสนองต่อค่าไฟฟ้า (Electricity Price) ที่เปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า (Marginal Cost) ขณะนั้น หรือเพื่อตอบสนองต่อเงินสนับสนุนพิเศษ (Incentive Payment) ที่ถูกกำหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ชักจูงให้เกิดการลดใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้นทุนของระบบมีค่าสูง หรือในช่วงที่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงของ ระบบไฟฟ้า Demand Response เป็นมาตรการสำหรับฝั่งผู้ใช้ไฟฟ้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใช้ไฟฟ้า เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting System) ระบบทำความเย็นและระบายอากาศ (Chiller and Ventilation) ไปจนถึงการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองของผู้ใช้ไฟ อย่างไรก็ดี มาตรการ Demand Response นั้นเป็นมาตรการสำหรับบางช่วงเวลา ซึ่งจะแตกต่างจากมาตรการประหยัดพลังงาน (Energy Efficiency) ที่ให้ ความสำคัญกับการลดการใช้ไฟฟ้าทุกช่วงเวลา

วีดีทัศน์ DR ทางเลือกสร้างสมดุลพลังงานไฟฟ้าไทย

วีดีทัศน์ การดำเนินงานตอบสนองด้านโหลดในประเทศไทย

การดำเนินงานตอบสนองด้านโหลดของประเทศไทย

การตอบสนองด้านโหลด (DR) ได้มีการดำเนินการมานานแล้วในประเทศไทย ก่อนที่จะมีการนำเทคโนโลยีสมาร์ทกริดมาใช้งานโดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการไปแล้วรวมทั้งสิ้น 6 ครั้งได้แก่

มาตรการอัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟได้

อัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ (Interrruptible Rate: IR)
ได้รับมติจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2538 และเริ่มประกาศใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2539 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน

2539 - ปัจจุบัน

มาตรการอัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟได้

อัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ (Interrruptible Rate: IR)
ได้รับมติจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2538 และเริ่มประกาศใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2539 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน

2539 - ปัจจุบัน

โครงการ Peak Cut

โครงการ Peak Cut เป็นโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใช้ประโยชน์จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่มีอยู่ของตนเอง โดยเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากระบบของกฝผ. ในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าจากระบบในช่วงความต้องการสูงสุดให้ได้ 300 เมกะวัตต์ โดยโครงการ Peak Cut เป็นส่วนหนึ่งภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2547 – 2558 (PDP 2004) ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรี และมี กฝผ. เป็นผู้ดำเนินโครงการรวมถึงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายผลตอบแทน

2547 - 2548

โครงการ Peak Cut

โครงการ Peak Cut เป็นโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใช้ประโยชน์จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่มีอยู่ของตนเอง โดยเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากระบบของกฝผ. ในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าจากระบบในช่วงความต้องการสูงสุดให้ได้ 300 เมกะวัตต์ โดยโครงการ Peak Cut เป็นส่วนหนึ่งภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2547 – 2558 (PDP 2004) ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรี และมี กฝผ. เป็นผู้ดำเนินโครงการรวมถึงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายผลตอบแทน

2547 - 2548

โครงการรวมใจคนไทย สู้วิกฤตไฟฟ้า

กระทรวงพลังงานได้ทำการรณรงค์ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการลดการใช้ไฟฟ้า โดยได้กำหนดมาตรการติดตามและตรวจสอบการลดใช้พลังงานในภาคราชการ เพื่อให้เป็นแนวทางและตัวอย่างของการประหยัดพลังงานที่ดีต่อประชาชนทั่วไป

5-14 เมษายน 2556

โครงการรวมใจคนไทย สู้วิกฤตไฟฟ้า

กระทรวงพลังงานได้ทำการรณรงค์ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการลดการใช้ไฟฟ้า โดยได้กำหนดมาตรการติดตามและตรวจสอบการลดใช้พลังงานในภาคราชการ เพื่อให้เป็นแนวทางและตัวอย่างของการประหยัดพลังงานที่ดีต่อประชาชนทั่วไป

5-14 เมษายน 2556

โครงการนำร่อง Thailand Demand Response

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ดำเนินการโครงการนำร่อง “Thailand Demand Response” ในระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม พ.ศ.2557 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซเยตากุน ซึ่งจะส่งผลต่อกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้ากังหัน

8-10 มกราคม 2557

โครงการนำร่อง Thailand Demand Response

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ดำเนินการโครงการนำร่อง “Thailand Demand Response” ในระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม พ.ศ.2557 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซเยตากุน ซึ่งจะส่งผลต่อกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้ากังหัน

8-10 มกราคม 2557

โครงการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์หยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซธรรมชาติ JDA-18A ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มอบหมายให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดทำแนวทางเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงระบบไฟฟ้าในภาคใต้ โดยได้ขอความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วน ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมโรงแรม ห้างสรรพสินค้า Hypermart และสื่อต่างๆ และรับสมัครผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งติดตั้งมิเตอร์ที่สามารถบันทึกค่าทุก 15 นาทีได้เข้าร่วมโครงการ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าระหว่างช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟสูงสุด (Peak Period) ในอัตรา 4 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง

13 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2557

โครงการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์หยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซธรรมชาติ JDA-18A ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มอบหมายให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดทำแนวทางเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงระบบไฟฟ้าในภาคใต้ โดยได้ขอความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วน ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมโรงแรม ห้างสรรพสินค้า Hypermart และสื่อต่างๆ และรับสมัครผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งติดตั้งมิเตอร์ที่สามารถบันทึกค่าทุก 15 นาทีได้เข้าร่วมโครงการ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าระหว่างช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟสูงสุด (Peak Period) ในอัตรา 4 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง

13 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2557

โครงการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า (Demand Response) ครั้งที่ 1/2558

ในเดือนเมษายน พ.ศ.2558 ซึ่งแหล่งก๊าซธรรมชาติยาดานาและซอติก้าในประเทศเมียนมาร์หยุดซ่อมบำรุง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัด “โครงการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า (Demand Response) ครั้งที่ 1/2558 ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2557 มีเป้าหมายที่จะลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูงสุดลด 500 เมกะวัตต์

10 - 20 เมษายน 2558

โครงการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า (Demand Response) ครั้งที่ 1/2558

ในเดือนเมษายน พ.ศ.2558 ซึ่งแหล่งก๊าซธรรมชาติยาดานาและซอติก้าในประเทศเมียนมาร์หยุดซ่อมบำรุง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัด “โครงการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า (Demand Response) ครั้งที่ 1/2558 ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2557 มีเป้าหมายที่จะลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูงสุดลด 500 เมกะวัตต์

10 - 20 เมษายน 2558

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ.2562

erc_Logo_2014

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.)

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02 612-1555
02 612-1384