โครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565-2566 มีผู้เข้าร่วมโครงการนำร่อง DR รวมทั้งสิ้น 67 ราย ปริมาณกำลังไฟฟ้าเสนอลดตามสัญญารวม 38,563.95 kW จากผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 142 ราย ปริมาณกำลังไฟฟ้าเสนอลดรวม 72,611.64 kW แบ่งตามโปรแกรม DR ได้ดังนี้

(1) โปรแกรมช่วงบ่าย (13.30-16.30 น.)
มีผู้เข้าร่วมโครงการนำร่อง DR จำนวน 32 ราย ปริมาณกำลังไฟฟ้าเสนอลดตามสัญญารวม 8,385.43 kW สามารถแบ่งตามประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้

  • แบ่งตามประเภทผู้รวบรวมโหลด (LA) ประกอบด้วย ผู้รวบรวมโหลด กฟน. (LA-MEA) 4 ราย 563.75 kW (ร้อยละ 7) และ ผู้รวบรวมโหลด กฟภ. (LA-PEA) 28 ราย 7,821.68 kW(ร้อยละ 93) ตามลำดับ
  • แบ่งตามประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมอาหาร 9 ราย 2,900.36 kW (ร้อยละ 35), อุตสาหกรรมก๊าซ 2 ราย 1,352.11 kW (ร้อยละ 16), อุตสาหกรรมยาง 3 ราย 1,208.21 kW (ร้อยละ 14), ห้างสรรพสินค้า 9 ราย 1,097.25 kW (ร้อยละ 13), อุตสาหกรรมพลาสติก 4 ราย 1,064.56 kW (ร้อยละ 13) และอื่น ๆ 5 ราย 762.94 kW (ร้อยละ 9)
  • แบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วย ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง 5 ราย 755.69 kW (ร้อยละ 9) ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ 26 ราย 7,529.74 kW (ร้อยละ 90) และประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง 1 ราย 100 kW (ร้อยละ 1)
  • (2) โปรแกรมช่วงหัวค่ำ (19.30-22.30 น.)
    มีผู้เข้าร่วมโครงการนำร่อง DR จำนวน 35 ราย ปริมาณกำลังไฟฟ้าเสนอลดตามสัญญารวม 30,178.52 kW สามารถแบ่งตามประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้

  • แบ่งตามประเภทผู้รวบรวมโหลด (LA) ประกอบด้วย ผู้รวบรวมโหลด กฟน. (LA-MEA) 13 ราย 2,336.94 kW (ร้อยละ 8) และ ผู้รวบรวมโหลด กฟภ. (LA-PEA) 22 ราย 27,841.58 kW (ร้อยละ 92)
  • แบ่งตามประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 2 ราย 20,000 kW (ร้อยละ 66), อุตสาหกรรมเซรามิก 1 ราย 2,857.12 kW (ร้อยละ 9), ห้างสรรพสินค้า 12 ราย 2,397.13 kW (ร้อยละ 8), อุตสาหกรรมพลาสติก 5 ราย 2,293.31 kW (ร้อยละ 8), อุตสาหกรรมอาหาร 10 ราย 2,107.66 kW (ร้อยละ 7) และอื่น ๆ 5 ราย 523.30 kW (ร้อยละ 2)
  • แบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วย ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง 8 ราย 1,778.54 kW (ร้อยละ 6) และประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ 27 ราย 28,399.98 kW (ร้อยละ 94)
  • ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการนำร่อง DR กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 26 จังหวัด จากทั้งหมด 77 จังหวัดของประเทศไทย โดยมีปริมาณกำลังไฟฟ้าเสนอลดรวมสูงสุดอยู่ในจังหวัดสระบุรี ระยอง กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 61, ร้อยละ 6 และร้อยละ 5 ตามลำดับ ทั้งนี้ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 28 จะกระจายตัวอยู่อีก 23 จังหวัดของประเทศไทย